นางสาววาสนา ศักดิ์เทวินทร์

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่ม ทลค.12 เลขที่ 1

ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

33270